Jakt og jakttider

Alle viltlevende dyr er i utgangspunktet fredet, men for arter som har et høstningsverdig overskudd er det åpnet for jakt. Jakta må foregå innenfor fastsatte tidsrammer.

Oversikt over jakttider

Jakta er regulert gjennom flere lover og forskrifter

De viktigste lover og forskrifter finner du nedenfor.

Viltloven
Naturmangfoldloven
Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
Forskrift om forvaltning av hjortevilt
Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås i Aust-Agder
Lokal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr
Lokal forskrift om forvaltning av bever i Vegårshei
Forskrift om forvaltning av rovvilt

Ellers finnes det mye informasjon om dette temaet på Miljødirektoratets nettsider, bl.a. veiledere til de sentrale forskriftene.

Kontaktinformasjon

Terje Flaten
Rådgiver for skog og næring
E-post
Telefon 41 20 12 13