Jakt og jakttider

Alle viltlevende dyr er i utgangspunktet fredet, men for arter som har et høstningsverdig overskudd er det åpnet for jakt. Jakta må foregå innenfor fastsatte tidsrammer.

Oversikt over jakttider

Som et supplement til nasjonale jakttidsrammer har Aust-Agder fylkeskommune vedtatt utvidet jakttid for kanadagås og stripegås.

Forskrift om utvidet jattid for kanadagås og stripegås i Aust-Agder

Jakta er regulert gjennom flere lover og forskrifter

De viktigste lover og forskrifter finner du nedenfor.

Viltloven
Naturmangfoldloven
Forskrift om jakt- og fangsttider
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
Forskrift om forvaltning av hjortevilt
Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås i Aust-Agder
Lokal forskrift om adgang til jakt på hjortevilt i Vegårshei – med minsteareal for de ulike artene
Lokal forskrift om forvaltning av bever i Vegårshei
Forskrift om viltarter som gjør skade

Ellers finnes det mye informasjon om dette temaet på Miljødirektoratets nettsider, bl.a. veiledere til de sentrale forskriftene, og på Miljøkommune.no.

Kontaktinformasjon

Martin Due-Tønnessen
Vilt- og skogforvaltning
E-post
Telefon 906 18 528