Motorferdsel i utmark, vann og vassdrag

Snøscooter

Kjøring med snøscooter reguleres blant annet gjennom Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Lovverket regulerer all motorferdsel i utmark, og det er mulig å søke om tillatelse til spesielle formål i følge lovverket.

Slik søker du?

Søknad om tillatelse til motorferdsel i Vegårshei kommune (PDF, 769 kB)

Vedlegg som må følge med søknaden

  • Kart som viser den traseen i terrenget som du ønsker å kjøre

Send til:

Vegårshei kommune
Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

eller på e-post post@vegarshei.kommune.no.

Søknader blir behandlet fortløpende.

Personer som utfører leiekjøringsoppdrag i kommunen

Personer som utfører leiekjøringsoppdrag i kommunen
Navn Telefonnummer
Harald Mo 908 62 133
Stebekk vedlikehold AS v/Einar Stebekk 979 69 601
Haukenes drift - Magnhild Dalen 908 76 916

 

Disse personene utfører følgende oppdrag:

  • transport mellom bilvei og hytte
  • tilsyn med privat hytte
  • transport av funksjonshemmede
  • transport av ved

Hva regnes som utmark?

Eksempler på utmark er skog, fjell og kystområder, blant annet setervoll, hustomt, engslått og kulturbeite i utmark. Det samme gjelder vei i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil. Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven.

Motorferdsel på vann og vassdrag

Bruk av motorbåt er regulert av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I § 4 står følgende bestemmelse:
«Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.»

Dette betyr at vassdraget i sum må være større enn 2 kvadratkilometer for at ferdsel med motorbåt skal være lovlig. I Vegårshei kommune er det dermed kun tillatt å kjøre motorbåt på Vegår. Vannscooter er nå sidestilt med båt.

Lover og regler