Mindre endring reguleringsplan Ufsvatn 2019

Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-14 vedtas mindre endring av reguleringsplan for Ufsvatn: flytting og utvidelse av hyttetomt 21 (del av gnr./bnr. 10/3).


Forhåndsvarsling og saksdokumenter

Den 10.12.2019 er det i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varslet om endring av reguleringsplan for Ufsvatn. Frist for å komme med innspill gikk ut den 31.12.2019. Aust-Agder Fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder kom med en tilbakemelding.

Plandokumentene endres jamfør vedtatt endring.


Klageadgang

Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 1-9. Klagen må være skriftlig og sendes innen 3 uker jfr. forvaltningslovens § 29. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt man har mottatt underretning om vedtaket.

En eventuell klage skal sendes til: post@vegarshei.kommune.no

eller til: Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Andre relevante dokumenter:

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716