Reguleringsplan Kjørkeliheia: høringsforslag, frist 8.5.20

Formannskapet i Vegårshei kommune har (på vegne av kommunestyret) i politisk sak 20/18 den 24.03.2020 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for del av Kjørkeliheia ut til offentlig ettersyn jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-10.

Naboer, berørte parter og myndigheter har fått tilsendt et høringsbrev.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn frem til 08.05.2020.
 

Høringsutkast som nå ligger til offentlig ettersyn inneholder planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser som er datert 25.03.2020. Vedlegg i saken er en risiko- og sårbarhetsanalyse for området (ROS-analyse) og en støyanalyse (snøproduksjon i skiområder).

Plandokumenter (høringsutkast):

Høringsutkast planbeskrivelse reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (PDF, 4 MB)

Høringsutkast planbestemmelser reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (PDF, 768 kB)

Høringsutkast plankart reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (PDF, 6 MB)

Høringsutkast ROS analyse reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (PDF, 870 kB)

Støyanalyse snøproduksjonsanlegg (vedlegg, SINUS AS) (PDF, 6 MB)


Evt. merknader til planforslaget må være kommunen i hende innen 08.05.2020.

Merknader kan sendes til:

post@vegarshei.kommune.no

eller per post til: Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Merknader kan merkes med referanse: sak 20/111

 

Bakgrunn og formålet med reguleringsarbeidet

Vegårshei kommune lager reguleringsplanen i samarbeid med Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter (VSA) og to grunneiere. Det gjelder et område på ca. 275 dekar.
  
Det blir noen mindre formålsendringer men hovedformålene i planområdet følger i grove trekk gjeldende kommuneplan. Planområdet består av:

  • Ca. 80 dekar boligområde, særlig på østsiden av Kjørkeliheia / sør for Vegårshei kirke.
  • Ca. 150 dekar idrettsområde til Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter sitt nye hopp- og skianlegg i Molandsdalen
  • Noen mindre områder detaljreguleres til blant annet parkeringsplass, vei, landbruks- og tjenesteytingsformål

Intensjonen med reguleringsplanen er å tilrettelegge for:

  • Sørlandet hoppsenter og nytt alpinanlegg i Molandsdalen jf. ‘utviklingsprosjekt VSA, delprosjekt 2'. Grunneieren er Vegårshei kommune. Utviklingsprosjekt er i regi av VSA.
  • Nytt boligområde på Kjørkeliheia eies av Vegårshei kommune og to private grunneiere.

 

Andre relevante dokumenter