Reguleringsplan Kjørkeliheia: høringsforslag, (utgått frist 8.5.20)

Formannskapet i Vegårshei kommune har (på vegne av kommunestyret) i politisk sak 20/18 den 24.03.2020 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for del av Kjørkeliheia ut til offentlig ettersyn jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-10.

Naboer, berørte parter og myndigheter har fått tilsendt et høringsbrev.

Høringsutkast  inneholder planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser som er datert 25.03.2020. Vedlegg i saken er en risiko- og sårbarhetsanalyse for området (ROS-analyse) og en støyanalyse (snøproduksjon i skiområder).

Plandokumenter (høringsutkast):

Høringsutkast planbeskrivelse reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (PDF, 4 MB)

Høringsutkast planbestemmelser reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (PDF, 768 kB)

Høringsutkast plankart reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (PDF, 6 MB)

Høringsutkast ROS analyse reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (PDF, 870 kB)

Støyanalyse snøproduksjonsanlegg (vedlegg, SINUS AS) (PDF, 6 MB)

Planen sluttbehandles i kommunestyret den 16. juni 2020
 

Bakgrunn og formålet med reguleringsarbeidet

Vegårshei kommune lager reguleringsplanen i samarbeid med Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter (VSA) og to grunneiere. Det gjelder et område på ca. 275 dekar.
  
Det blir noen mindre formålsendringer men hovedformålene i planområdet følger i grove trekk gjeldende kommuneplan. Planområdet består av:

  • Ca. 80 dekar boligområde, særlig på østsiden av Kjørkeliheia / sør for Vegårshei kirke.
  • Ca. 150 dekar idrettsområde til Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter sitt nye hopp- og skianlegg i Molandsdalen
  • Noen mindre områder detaljreguleres til blant annet parkeringsplass, vei, landbruks- og tjenesteytingsformål

Intensjonen med reguleringsplanen er å tilrettelegge for:

  • Sørlandet hoppsenter og nytt alpinanlegg i Molandsdalen jf. ‘utviklingsprosjekt VSA, delprosjekt 2'. Grunneieren er Vegårshei kommune. Utviklingsprosjekt er i regi av VSA.
  • Nytt boligområde på Kjørkeliheia eies av Vegårshei kommune og to private grunneiere.
     

Innkomne innspill i høringsperioden


Direktoratet for mineralforvaltning (PDF, 563 kB)
Østre Agder Brannvesen (PDF, 285 kB)
Norges Vassdrag og Energidirektoratet (PDF, 655 kB)
Fylkesmannen i Agder (PDF, 225 kB)
Agder Fylkeskommune (PDF, 156 kB)
Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter (PDF, 160 kB)
Bane Nor (PDF, 2 MB)

Andre relevante dokumenter