Reguleringsplan Kjørkeliheia: VEDTATT 16.6.20

Kommunestyret har i møte 16.06.2020 (sak 20/27), med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (datert 20.05.2020).

Plandokumenter (VEDTATT):
 

Planbeskrivelse reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (PDF, 4 MB)

Planbestemmelser reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (PDF, 770 kB)

Plankart reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (PDF, 6 MB)

ROS analyse til reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (PDF, 947 kB)

Støyanalyse snøproduksjonsanlegg (vedlegg, SINUS AS) (PDF, 6 MB)

 

Klageadgang 

Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 1-9. Klagen må være skriftlig og sendes innen 3 uker jfr. forvaltningslovens § 29. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt man har mottatt underretning om vedtaket. 

En eventuell klage skal sendes til: post@vegarshei.kommune.no 

eller til: 

Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei 

Bakgrunn og formålet med reguleringsarbeidet

Vegårshei kommune lager reguleringsplanen i samarbeid med Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter (VSA) og to grunneiere. Det gjelder et område på ca. 275 dekar.
  
Det blir noen mindre formålsendringer men hovedformålene i planområdet følger i grove trekk gjeldende kommuneplan. Planområdet består av:

  • Ca. 80 dekar boligområde, særlig på østsiden av Kjørkeliheia / sør for Vegårshei kirke.
  • Ca. 150 dekar idrettsområde til Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter sitt nye hopp- og skianlegg i Molandsdalen
  • Noen mindre områder detaljreguleres til blant annet parkeringsplass, vei, landbruks- og tjenesteytingsformål

Intensjonen med reguleringsplanen er å tilrettelegge for:

  • Sørlandet hoppsenter og nytt alpinanlegg i Molandsdalen jf. ‘utviklingsprosjekt VSA, delprosjekt 2'. Grunneieren er Vegårshei kommune. Utviklingsprosjekt er i regi av VSA.
  • Nytt boligområde på Kjørkeliheia eies av Vegårshei kommune og to private grunneiere.
     

Innkomne innspill i høringsperioden


Direktoratet for mineralforvaltning (PDF, 563 kB)
Østre Agder Brannvesen (PDF, 285 kB)
Norges Vassdrag og Energidirektoratet (PDF, 655 kB)
Fylkesmannen i Agder (PDF, 225 kB)
Agder Fylkeskommune (PDF, 156 kB)
Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter (PDF, 160 kB)
Bane Nor (PDF, 2 MB)

Andre relevante dokumenter

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver for samfunnsplanlegging og folkehelse
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716