Reguleringsplan Nesstranda

2. gangs, begrenset høring planforslag reguleringsplan Nesstranda

 

høringsfrist (7. januar 2019) er utgått


Planutvalget har i sitt møte den 27.11.2018 (sak 42/18) besluttet å legge revidert forslag til reguleringsplan for Nesstranda ut på 2. gangs (begrenset) høring. Bakgrunn for dette er utvidelse av planområdet ved avkjøring fra fylkesvei og endringer gjennomført i planforslaget etter første høringsrunde.


Alle hytteeierne i området og andre berørte parter får tilsendt dette varslingsbrevet.  

Høringsfrist er utsatt til 7. januar 2019 (opprinnelig 22. desember 2018).


Revidert planforslag: 2. høringsforslag med høringsfrist 7. januar 2019:

Evt. merknader til (endringer i) planforslaget må være kommunen i hende innen 7. januar 2019.
Merknader kan sendes til:
 
post@vegarshei.kommune.no med referanse 'sak 2016/1050'.
 
eller per post til Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
 
Dato til neste behandling er ikke satt ennå.
 

Innkomne innspill i andre høringsperiode
28.11.18 - 07.01.19

 

Første høringsutkast lagt ut på høring i perioden 11.6.18 - 10.08.18:

Vedlegg til første høringsutkast:

Behandling av planen

Gjennomført
- melding om oppstart av planarbeid: 15.12.2016
- høringsforslag behandlet av planutvalget: 5.6.2018
- høringsforslag lagt ut på høring / offentlig ettersyn: 11.6.18 - 10.08.18)
- orientering / befaring med planutvalget etter høringsperioden: 21. august 2018
- Begrenset høring etter planforslagsendring i perioden 28.11.2018 - 07.01-2019

Ikke gjennomført
- politisk behandling i planutvalget: dato ikke satt
- politisk (slutt)behandling / vedtak i kommunestyret: dato ikke satt

Innkomne innspill i første høringsperiode

(høringsperiode 11.6.18 - 10.08.18)

ETATER / BEDRIFTER / FORENINGER / LAG

Fylkesmannen i Agder (PDF, 153 kB)
Aust Agder Fylkeskommune (PDF, 336 kB)
Statens Vegvesen  (PDF, 349 kB) 
Norsk Maritimt Museum (PDF, 188 kB)
Norges Vassdrag og Energidepartement (PDF, 663 kB)
Nesstø hytteforening _ Finn Thoresen (PDF, 184 kB)
Norsk Ornitologisk Forening _ Helge Venaas (PDF, 348 kB)
Agder Energi  (PDF, 441 kB)  med  vedlegg (PDF, 146 kB)
RTA (PDF, 263 kB)

 

HYTTEEIERE / NABOER

Nesstranda Veilag_Jan Torbjørn Brandtsgård (PDF, 660 kB)
Christian og Solveig Naustdal gnr/bnr 18/45 og 18/149 (PDF, 114 kB)
Grete Hauge Gustavsen_18_14 og 80 (PDF, 143 kB)
Gro Tove B. og Arne Helge Eiker_18_48 og 73 (PDF, 180 kB)
Harald og Katrine Haraldsen_Nesstranda 19 (PDF, 20 kB)
Harald Uppheim 18_70 (PDF, 182 kB)
Inger Lise Tønnesøl Gundersen gnr/bnr 18/64 (PDF, 2 MB)
Ingrid Reppesgård 18_35 og 36 (PDF, 508 kB)
Jostein Janøy_Nesstranda 13 (PDF, 180 kB)
Lise og Olav Holst 18_76 (PDF, 25 kB)
Liv Aske 18_67_3 (PDF, 179 kB)
Olav og Anders Bakken (PDF, 143 kB)
Ole Johan Bang Sæbø 18_31 (PDF, 2 MB)
Rune Thorbjørnsen 18_42 (PDF, 190 kB)
Øyvind Hagane pva Ågoth Hagane 18_21 (PDF, 144 kB)
Åse og Gunnar Lauve 18_26 og 34  (PDF, 2 MB)


Øvrige dokumenter, info og linker:

Bakgrunn og formål med reguleringsarbeidet

På oppdrag fra Halvor Dalen og Kjersti Sandberg/Arne Laugstøl har Stærk & Co As (tidligere 'Plankontoret Hallvard Homme AS') er det utarbeidet privat reguleringsplan for Nesstranda. 
15. desember 2016 ble det varslet om oppstart av planarbeid og planforsalget datert 03.05.2018 har vært ut til offentlig ettersyn frem til 10.08.2018.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eksisterende hyttefelt (disposisjonsplanene D19 og D20 i kommuneplanen) ved Nesstranda og å planlegge ny utbygging i området avsatt til fremtidig hytteområde i kommuneplanen. Ved vedtak av ny reguleringsplan vil de gamle disposisjonsplanene, D19 og D20 bli opphevet.

Det er 26 eksisterende hytter i området og planforslaget legger opp til en fortetting og utvidelse av området med 37 nye tomter. Videre planlegges det traseer for fremføring av vei til både eksisterende og nye tomter, felles båtplasser, avløpsanlegg og areal for uteopphold og aktiviteter med badeplass.

Planområdet (omtrent 233 da) ligger ved Sørfjorden i Vegår, sør for Sundet og nordøst for Nes og er 1 kilometer lang og har adkomst fra Fylkesvei 91. , tilførsels/samleveg og noen stikkveger i området. Det er bygd ny felles avkjøring til hytteområdet, samt nylig ført opp felles

avfallsbod og bygd avkjøring til felles parkeringsplass. I 2015 ble det bygd ca. 850 meter vei inn og nordover i hytteområdet, som per i dag gir adkomst (stikkveier) til 12 hytter.