Reguleringsplan Nesstranda

REGULERINGSPLAN NESSTRANDA VEDTATT


Reguleringsplan for Nesstranda datert 28.02.2019 ble vedtatt av kommunestyret i plansak KS 26/19 den 26.03.2019 jf. lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12.12.  

Vedtatte plandokumenter

Øvrige dokumenter


Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 1-9. Klagen må være skriftlig og sendes innen 3 uker jfr. forvaltningslovens § 29. Klagefristen er 18. april 2019 (3 uker fra vedtaket).

En eventuell klage skal sendes til: post@vegarshei.kommune.no

eller til:

Vegårshei kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planprosess

  • Varsel om oppstart av planarbeid                                                    15.12.16.
  • 1. gangs behandling i planutvalget (PS 21/18)                                05.06.18
  • 1. høringsperiode / offentlig ettersyn:                             11.06.18 - 10.08.18
  • 2. gangs behandling i planutvalget (PS 42/18)                                27.11.18
  • 2. høringsperiode (begrenset høring):                            28.11.18 - 07.01.19
     
  • 3. gang behandling i planutvalget (PS 11/19):                                 12.03.19
  • Sluttbehandling (vedtak) i kommunestyret (KS 26/19):                    26.03.19