Endring av "Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Vegårshei kommune, Aust-Agder"

Vegårshei kommune er blitt oppfordret av Vegårshei viltlag til å endre minstearealet for hjort fra 20 000 daa til 5 000 daa. Høringsinnspill kan sendes til Vegårshei kommune innen 1. februar 2022.

Utviklingen av hjortestammen i kommunen og regionen viser en tydelig økning som har vart over tid. Både viltlaget og kommunen mener derfor det er grunnlag for å endre forskriften slik at minstearealet blir 5 000 daa for hjort.

Høringsinnspill kan sendes til Vegårshei kommune innen 1. februar 2022.

Den nye forskriften blir da som følger:

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Vegårshei kommune, Aust-Agder

§1. Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Vegårshei kommune.

§2. Minsteareal (da) for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelser er som angitt i her:

Elg:       5000
Hjort:    5000
Rådyr:     600

§3. Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 17.03.2015  nr. 286 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vegårshei kommune, Aust-Agder.

Kontaktinformasjon

Martin Due-Tønnessen
Vilt- og skogforvaltning
E-post
Telefon 906 18 528