Innspill til trafikksikkerhetstiltak

Vet du om trafikkfarlige forhold som du mener at kommunen / fylkeskommunen bør prioritere å gjøre noe med? Det kan for eks. være farlige veistrekninger, uoversiktlige veikryss, manglende gang- og sykkelvei, skilting, fartsbegrensninger mm.?

Send ditt innspill senest 1. april 2024 til: post@vegarshei.kommune.no og merk ‘trafikksikkerhetsplan’. 

Si noe om:

  • hva det gjelder
  • hvorfor det er farlig
  • hvilket tiltak du mener bør gjøres
  • hvor på Vegårshei dette er (adresse eller evt. med markering på et kartutsnitt)

Vegårshei kommune oppdaterer sin handlingsdel for trafikksikkerhetsplanen. Planen skal si noe om hvilke tiltak kommunen skal prioritere i trafikksikkerhetsarbeidet fremover, evt. i samarbeid med Fylkeskommune og Statens Vegvesen. 

Det gjelder både kommunale veier og fylkesveier. Derfor trenger vi ditt innspill! Med ditt innspill ønsker vi å kartlegge de største trafikksikkerhetsutfordringene i kommunen. Handlingsdel for trafikksikkerhetsplanen vedtas av kommunestyret før høsten, og revideres ved behov etterpå.

Handlingsdel til Trafikksikkerhetsplan 2022-2023