Kunngjøring av fastsatt planprogram - Detaljregulering E18 Tvedestrand – Gjerstad

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9, ble planprogram for E18 Tvedestrand – Gjerstad fastsatt av styret i det interkommunale plansamarbeidet (IKP) den 29.06.2023. Fastsettelsen av planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.

Planprogrammet ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 30.03.2023 - 21.05.2023. Det kom inn 170 merknader til utvidet varsling og planprogram. Alle merknader er oppsummert og besvart i et eget dokument, «Merknadsoppsummering», som er vedlagt planprogrammet.

På bakgrunn av mottatte merknader er planprogrammet revidert for følgende temaer:

 • Tydeliggjøring av hvordan aktører i planarbeidet skal involveres i planprosessen.
 • Medvirkning med barn og unge.
 • Presisering av at massehåndtering og anleggsgjennomføring er del av tiltaket som skal utredes.
 • Utdypende forklaring om hvordan resultatene av den samfunnsøkonomiske analysen skal formidles.
 • Presisering av at ny kartlegging skal baseres på gjeldende, anerkjent metode.
 • Presisering av omfang av risiko- og sårbarhetsanalyse, bl.a. håndtering av syredannende bergarter.

Fastsatt planprogram er tilgjengelig på Nye Veiers nettside

Videre prosess

Nye Veier vil utarbeide et forslag til detaljregulering med konsekvensutredning, basert på fastsatt planprogram. Korridorvalg tas på grunnlag av metode angitt i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser.

Informasjon om planarbeidet

Ytterligere informasjon om planarbeidet ligger ute på nettsidene til Nye Veier og kommunene:

Henvendelser og spørsmål kan rettes til:

 • Prosjektet via e-post: E18TG@sweco.no 
 • Stian Blindheim, prosjektleder Nye Veier, tlf. 970 96 390
 • Erlend Lie, grunnerverver Nye Veier, tlf. 402 22 555
 • Karl Arne Hollingsholm, prosjektleder Sweco, tlf. 930 16 226

PlanID

 • Vegårshei: 4212_2021042R
 • Tvedestrand: 4213_184
 • Risør: 4201_2021002
 • Gjerstad: 4211_202101

Dokumenter