Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Søknadsfrist: 4.desember

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner

Målgruppen: tilskuddsordningen er for barn og ungdom i lavinntektsfamilier. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktivteter.

Mål, innretning og prioriteringer:

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av vedvarende lavinntekt hos familiene. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

  1. Bidrar til at barn og ungdom berørt av vedvarende lavinntekt og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  2. Bidrar til at barn og ungdom berørt av vedvarende lavinntekt og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  3. Bidrar til at barn og ungdom berørt av vedvarende lavinntekt og deres familier kan delta på alternative mestringsarenaer

Det er en forutsetning at Åmli kommune mottar midler fra Buf.dir.

Kontaktperson for tilskuddsordningen i kommunen:


Gunn Karin Songedal 
Epost: gunn.karin.songedal@vegarshei.kommune.no
Telefon: 90833804

Se tilskuddsordningens nettside for mer informasjon om nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge 2020.

Tilskuddsordningens nettside