Varsling om oppstart av endring av reguleringsplan Ljøstad (næringsområde). FRISTEN UTSATT TIL 10.9.22

Det kunngjøres med dette omregulering av del av reguleringsplan Ljøstad (Vegårshei) iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3 og pbl § 12-14.

Formålet med omreguleringen er å fjerne en omlagt del av fylkesvei 416 ved Ljøstad næringsområde fra gjeldende reguleringsplan og tilrettelegge for et næringsområde sør for dagens Fylkesvei 416 ved Ljøstad. 

Varslingsbrevet er sendt ut til offentlige etater, grunneiere og naboer i området den 29.6.22. I varslingsbrevet beskrives formålet med endringen og hvilket området det gjelder. Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 10.09.22 til post@vegarshei.kommune.no eller per post til: Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei.

UTSENDT VARSLINGSBREV endring reguleringsplan Ljøstad (PDF, 363 kB)