Formannskapet

Formannskapet har syv medlemmer. I perioden 2019-23 er de fordelt slik; Krf 2, Høyre 1,  Sp 1, og Ap 1.

Formannskapet holder møte en gang i måneden, vanligvis første tirsdag i hver måned. Møtene holdes i Administrasjonsbygget og starter normalt kl 10:00.

Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Formannskapets oppgaver:

 • Avgjøre saker i henhold til myndighet delegert fra kommunestyret
 • Avgi innstilling til kommunestyret i saker som forelegges formannskapet, og i saker som formannskapet selv tar opp.
 • På eget initiativ ta opp til behandling saker som det mener bør tas opp/utredes

Formannskapets ansvarsområder:

 • Økonomistyring og budsjettarbeid
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Overordnet planstrategi
 • Utbyggingssaker inkl. idrettsanlegg
 • Grunneierforhold
 • Eierskapssaker
 • Oppfølging av kommunens rettssaker
 • Forhandlinger om rådmannens lønn og lederavtale
 • Hastevedtak etter kommuneloven § 13 nr. 1
 • Høringsuttalelser som ikke naturlig tilligger en av komiteene
 • Andre saker som ikke naturlig hører til i andre organer

Tilleggsfunksjoner:

 • Valgstyre etter valgloven § 4-1
 • Klagenemnd etter forvaltningsloven § 28 andre ledd

Faste medlemmer i formannskapet

Formannskapet/planutvalget - Faste medlemmer
Parti Navn
KRF Kjetil Torp (Ordfører)
KRF Tone Ufsvatn Bjørnstad
H Gunn Olsen (Varaordfører)
SP Kirsten Helen Myren
AP Birger L. Bakken

 

Varamedlemmer til formannskapet

Formannskapet/planutvalget/valgstyre - varamedlemmer
Parti Vara nr. Navn
KRF/H 1 Vidar Oland
KRF/H 2 Are Garthus
KRF/H 3 Carolina Moland
KRF/H 4 Mona Olea Ramsdal
KRF/H 5 Simen Hommelsgård
SP 1 Jan Terje Lindtveit
SP 2 Ragnar Ettestøl
SP 3 Odd Bjarne Myhre
AP 1 Hannelore K. Skeimo
AP 2 Raine Alvestad
AP 3 Onar Kjetil Baarøy

 

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Kjetil Torp
Ordfører
E-post
Mobil 950 66 318