Formannskapet

Formannskapet har syv medlemmer. I perioden 2019-23 er de fordelt slik; Krf 2, Høyre 1,  Sp 1, og Ap 1.

Formannskapet holder møte en gang i måneden, vanligvis første tirsdag i hver måned. Møtene holdes i Administrasjonsbygget og starter normalt kl 10:00.

Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Formannskapets oppgaver:

 • Avgjøre saker i henhold til myndighet delegert fra kommunestyret
 • Avgi innstilling til kommunestyret i saker som forelegges formannskapet, og i saker som formannskapet selv tar opp.
 • På eget initiativ ta opp til behandling saker som det mener bør tas opp/utredes

Formannskapets ansvarsområder:

 • Økonomistyring og budsjettarbeid
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Overordnet planstrategi
 • Utbyggingssaker inkl. idrettsanlegg
 • Grunneierforhold
 • Eierskapssaker
 • Oppfølging av kommunens rettssaker
 • Forhandlinger om rådmannens lønn og lederavtale
 • Hastevedtak etter kommuneloven § 13 nr. 1
 • Høringsuttalelser som ikke naturlig tilligger en av komiteene
 • Andre saker som ikke naturlig hører til i andre organer

Tilleggsfunksjoner:

 • Valgstyre etter valgloven § 4-1
 • Klagenemnd etter forvaltningsloven § 28 andre ledd

 

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Kjetil Torp
Ordfører (KRF)
E-post
Telefon 95 06 63 18