Formannskapet

Formannskapet har fem medlemmer. I perioden 2023-27 er de fordelt slik; Krf 1, Høyre 1,  Sp 2, og Ap 1.

Formannskapet/planutvalget/adm.utvalg/valgstyre - Faste medlemmer

Formannskapet/planutvalget/adm.utvalg/valgstyre - Faste medlemmer
Parti Navn
KRF Kjetil Torp (Ordfører)
SP Arild Flaten
SP Katrine S. Aas
AP Arne Lindtveit
H Chantal van der Linden

 

Formannskapet/planutvalget/valgstyre - varamedlemmer

Formannskapet/planutvalget/valgstyre - varamedlemmer
Parti Vara nr. Navn
KRF/SP 1 Are Garthus
KRF/SP 2 Yngve Bjorvatten
KRF/SP 3 Tone Myre Songedal
KRF/SP 4 Alfhild Kristensen
KRF/SP 5 Svein Flaten
KRF/SP 6 Torvild Selås
AP/H 1 Grete Stebekk
AP/H 2 Sigmund Lindtveit
AP/H 3 Runar Skuggevik

 

Formannskapet holder møte en gang i måneden, vanligvis første tirsdag i hver måned. Møtene holdes i Administrasjonsbygget og starter normalt kl. 10:00.

Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Formannskapets oppgaver:

 • Avgjøre saker i henhold til myndighet delegert fra kommunestyret
 • Avgi innstilling til kommunestyret i saker som forelegges formannskapet, og i saker som formannskapet selv tar opp.
 • På eget initiativ ta opp til behandling saker som det mener bør tas opp/utredes

Formannskapets ansvarsområder:

 • Økonomistyring og budsjettarbeid
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Overordnet planstrategi
 • Utbyggingssaker inkl. idrettsanlegg
 • Grunneierforhold
 • Eierskapssaker
 • Oppfølging av kommunens rettssaker
 • Forhandlinger om rådmannens lønn og lederavtale
 • Hastevedtak etter kommuneloven § 13 nr. 1
 • Høringsuttalelser som ikke naturlig tilligger en av komiteene
 • Andre saker som ikke naturlig hører til i andre organer

Tilleggsfunksjoner:

 • Valgstyre etter valgloven § 4-1
 • Klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 andre ledd

 

Møter og saksdokumenter

Retningslinjer for formannskapet (PDF, 433 kB)