Formannskapet

Formannskapet har syv medlemmer. I perioden 2015-19 er de fordelt slik; Høyre 1 , Krf 2, Sp 1, og Ap 3 .

Formannskapet holder møte en gang i måneden, vanligvis første tirsdag i hver måned. Møtene holdes i Administrasjonsbygget og starter normalt kl 10:00.

Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Formannskapets oppgaver:

 • Avgjøre saker i henhold til myndighet delegert fra kommunestyret
 • Avgi innstilling til kommunestyret i saker som forelegges formannskapet, og i saker som formannskapet selv tar opp.
 • På eget initiativ ta opp til behandling saker som det mener bør tas opp/utredes

Formannskapets ansvarsområder:

 • Økonomistyring og budsjettarbeid
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Overordnet planstrategi
 • Utbyggingssaker inkl. idrettsanlegg
 • Grunneierforhold
 • Eierskapssaker
 • Oppfølging av kommunens rettssaker
 • Forhandlinger om rådmannens lønn og lederavtale
 • Hastevedtak etter kommuneloven § 13 nr. 1
 • Høringsuttalelser som ikke naturlig tilligger en av komiteene
 • Andre saker som ikke naturlig hører til i andre organer

Tilleggsfunksjoner:

 • Valgstyre etter valgloven § 4-1
 • Klagenemnd etter forvaltningsloven § 28 andre ledd

Faste medlemmer i formannskapet

Formannskapet/planutvalget - Faste medlemmer
Parti Navn
SP Kirsten Helen Myren (ordfører)
AP John Geir Smeland (varaordfører)
AP Tone Barbro Loftesnes
AP Tallak Bakken
KRF Kjetil Torp
KRF Tone Ufsvatn Bjørnstad
H Stian Mo Færsnes

 

Varamedlemmer til formannskapet

Formannskapet/planutvalget/valgstyre - varamedlemmer
Parti Vara nr. Navn
SP/AP 1 Ragnar Ettestøl
SP/AP 2 Jan Terje Lindtveit
SP/AP 3 Arild Flaten
SP/AP 4 Onar Kjetil Baarøy
KRF 1 Marit S. Henriksen
KRF 2 Lars Simonstad
KRF 3 Lars Marius Dalane
H/FRP 1 Ingunn Landberg
H/FRP 2 Nils Mjåvatn

 

Møter og saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Kirsten Helen Myren
Ordfører (SP)
E-post
Telefon 37 17 02 32
Mobil 916 29 046