Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ. Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommune så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak

Kommunestyret består av 17 representanter. For perioden 2023 - 2027 fordeler de seg slik på partiene; 

  • Kristelig folkeparti 6
  • Høyre 2
  • Arbeiderpartiet har 5
  • Senterpartiet 4

Kommunestyre har det overordna ansvaret for den samla kommunale virksomheten.

Møtene er vanligvis på kveldstid tirsdager, men det er også noen dagsamlinger i løpet av året. Kommunestyret har omtrent et møte pr. måned (ikke juli og august) 

Det legges vekt på at kommunestyret skal være en arena der de valgte representantene skal føle felles interesse for kommunens beste, samtidig skal det føles trygt å fremstå med egen mening på tross av ulikheter og fravikende synspunkter.

Oversikt over kommunestyrerepresentantene

Møter og saksdokumenter

Reglementer for folkevalgte (PDF, 433 kB)