Pårørendestøtte

Hvem kan søke om pårørendestøtte?

Pårørendestøtte kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste. 

Pårørendestøtte kan ytes som omsorgsstønad, avlasting eller veiledning

 • Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgslønn
 • Avlasting kan gis både i hjemmet og på institusjon.
 • Veiledning gis etter behov.

Krav til søker

 • Omsorgsmottaker må bo hjemme.
 • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
 • Hvis du ikke allerede er innvilget hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig dersom du søker omsorgsstønad.

Koordinerende team vil vurdere om pårørendestøtte er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få pårørendestøtte. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Slik søker du

Send søknadsskjema til koordinerende team.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 314 kB) 

Koordinerende team vurderer søknaden. Dersom det er behov for det besøker vi deg hjemme. Deretter gjør vi en vurdering av hvor mange arbeidstimer i uken du eventuelt kan få godtgjørelse for.

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester