Botilbud for funksjonshemmede - Klokkartunet

Hva tilbyr vi?

Klokkartunet er en bolig med fire boenheter som er spesielt tilpasset personer med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming. Boligen er tilrettelagt slik at du skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er å betrakte som ditt eget hjem og er bemannet hele døgnet av fast personell. I tillegg gir hjemmetjenesten hjelp når det er behov for det.

Eksempler på tjenester kan være:

  • Helsehjelp
  • Boveiledning
  • Miljøterapi/miljøarbeid
  • Praktisk bistand/praktisk bistand opplæring
  • Dagtilbud
  • Avlastning for barn og unge med utviklingshemming

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke om bolig på Klokkartun hvis du av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe deg en egnet bolig selv. Du må også trenge særlig tilpasning på grunn av psykisk og fysisk funksjonshemming.

Slik søker du

Send søknadsskjema til koordinerende team.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 314 kB) 

Koordinerende team behandler søknaden og du kan henvende deg dit for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 

Hva koster det?

Du betaler husleie og dekker øvrige utgifter til livsopphold. Helsehjelpen som gis i boligen er gratis, men hjemmehjelp og dagaktivitetstilbud kan komme inn under kommunens vedtatte betalingssatser.

Hva skjer videre?

Dersom det ikke er ledig egnet bolig for deg, skal du settes opp på venteliste. Det legges vekt på graden av hjelpe- og omsorgsbehov når søknad og prioritering vurderes.

Serviceerklæring

Serviceerklæring for Klokkartun.