Koordinerende team

Koordinerende team skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Koordinerende team skal også sørge for at lovens § 3-4 om krav til samhandling opprettholdes. Koordinerende team skal også sørge for at kapittel 7 om individuell plan og koordinator ivaretas.

Saksbehandler i koordinerende team har ansvaret for å tildele tjenester i samsvar med lovverk og gjeldende forsvarlighetskrav forankret i Kvalitetsforskriften. Det fattes enkeltvedtak for alle tjenester som tildeles i henhold til lovverk. Tjenestene skal utmåles individuelt.

Det er utarbeidet tildelingskriterier som skal bidra til at saksbehandler og de som yter tjenestene, har ens oppfattelse av tjenestenivået og dermed utøver tilnærmet lik praksis. For å kunne forvalte kommunens ressurser på best mulig måte, skal tjenestildelingen til enhver tid skje på lavest effektive omsorgsnivå i omsorgstrappen.

Oppgaver:

 • Bistår deg med å skrive søknader
 • Bistår deg med å formulere klage.
 • Saksbehandling av søknader til følgende helse- og omsorgstjenester:
  • Avlastning i institusjon
  • Avlastning utenfor institusjon
  • Boveiledertjeneste
  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Dagsenter
  • Hjemmesykepleie
  • Korttidsopphold i institusjon
  • Langtidsopphold i institusjon
  • Ledsagerbevis
  • Praktisk bistand, rengjøring
  • Praktisk bistand, opplæring
  • Psykisk helse og rus
  • Pårørendestøtte (avlasting, veiledning og omsorgsstønad)
  • Støttekontakt
  • Tildeling av omsorgsboliger
  • Transporttjeneste
  • Trygghetsalarm
  • Velferdsteknologi

Saksbehandling av rehabilitering/habiliteringstjenester:

Slik søker du

Send søknadsskjema til:

Koordinerende team, Vegårshei kommune
Molandsvein 11, 4985 Vegårshei


Kontaktinformasjon

Du kan kontakte koordinerende team / tjenestetildeling evt. ansatte i helse og omsorg for å få hjelp til å søke. Se kontaktinformasjon opp til høyre. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester?