Serviceerklæring - Avlastning

Kommunene har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 1.1 og § 4.1).

Hva er avlastning?

Avlastning tilbys til den som har stort omsorgsansvar. Søkere må bo eller oppholde seg i kommunen og må ha et faktisk behov for avlastning.

Formålet med avlastningsopphold er todelt: Det skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk, samt sørge for nødvendig og regelmessig fritid og ferie for den som har omsorg for andre. Den som mottar avlastning skal få nødvendig bistand og oppfølging i den hensikt å forbygge funksjonsfall og øke mestringsevnen

Avlastningsopphold tilbys ved Vegårshei bo- og omsorgssenter. Det kan også være aktuelt å tilby avlastning i hjemmet, eller på kommunens dagsenter.

For utviklingshemmede har kommunen mulighet til å tilby privat avlastning), avlastning i bolig – Klokkartun, som dagaktivitet eller tilknyttet støttekontakt/BPA- ordning.

Tjenestens innhold

Den tjenesten som har ansvaret for avlastningstiltaket skal tilpasses hjelpen til den enkelte ut fra faglige vurderinger og i samråd med pasient og pårørende.  Innholdet i tjenesten som gis er beskrevet i enkeltvedtak. I tillegg til å sikre viktige omsorgspersoner avlastning, har også tilbudet til hensikt å opprettholde ferdigheter og forebygge ytterligere funksjonssvikt.

Dette kan du forvente av oss

 • Vi møter deg på en respektfull måte
 • Du blir tildelt primærkontakt
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi utarbeider en tiltaksplan som er spesielt tilpasset dine behov

Dette forventer vi av deg

 • Du samarbeider og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du deltar aktivt i behandlingstiltakene og gjør det du kan klare selv
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp
 • Du godtar at hjelpemidler blir tilpasset og benyttet

Brukermedvirkning

Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg ha ansvar for eget liv og ta egne valg.  Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.  

Samtykke

Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.

Pårørende

Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Du har rett til å klage på de tjenestene du har fått/ikke fått og på hvordan tjenestene gis.

Klage på tjenesten gjøres til enhetsleder for Helse- og omsorg i Vegårshei kommune

Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder tlf. 37 01 74 91

Gjeldende lovverk

 • Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forvaltningsloven
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Pasient – og brukerrettighetsloven