Reguleringsplan Tjennheia: oppstart planarbeid

DETALJREGULERING FOR TJENNHEIA, DEL AV GNR 36 BNR 15 VEGÅRSHEI
VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID


Det kunngjøres med dette (dato: 26.02.2019) at nevnte område tas opp til regulering i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8.
Frist for merknader har gått ut (03.04.2019).

Bakgrunn og formålet med planleggingen

Formålet med planleggingen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg og bygninger; herunder adkomst, parkering, renovasjon, VA-anlegg, gang-og sykkelveier, grøntområder, turveger, felles lekeplass og eventuelt ballbinge.

Det planlegges boligbebyggelse i form av frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger og tomannsboliger), og muligens noe konsentrert småhusbebyggelse. Det planlegges ca 50 boenheter med adkomst og parkering.

Boligbebyggelsen får en sentral beliggenhet i forhold til viktige målpunkter som kommunale tjenester herunder skole og helsetjeneste, forretninger og fritidsaktiviteter. Avstandene er korte og mulighetene for at beboerne går eller sykler vil være store. Tiltakshaver er Fagbo Prosjekt AS, Vegårshei. Stærk & Co. a.s. er ansvarlig for planleggingen.

Relevante dokumenter


Merknader til melding om oppstart: frist 03.04.2019 (utgått)

Evt. spørsmål kan rettes til Ellen M L Sines, tlf. 99590326, e-post emls@staerk.no

Merknader til planarbeidet skal sendes til:

emls@staerk.no
Stærk & Co. a.s.
Molandsveien 35
4985 Vegårshei

Med kopi til:

post@vegarshei.kommune.no
Vegårshei kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

Kunngjøringen kan også ses på hjemmesiden til www.staerk.no og på www.vegårshei.kommune.no
 

Innkomne innspill etter oppstartsvarsling
 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli vurdert. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første behandling i kommunen vil reguleringsplanen bli lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling og godkjenning.