Reguleringsplan Tjennheia: VEDTATT 19.5.20

DETALJREGULERING FOR TJENNHEIA, DEL AV GNR 36 BNR 15 VEGÅRSHEI - VEDTATT

 

Vedtak

Kommunestyret har i møte 19.05.2020 (sak 20/17), med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt reguleringsplan for boligfelt Tjennheia (datert 20.04.2020).
 

Dokumenter (datert 20.4.20 og vedtatt 19.5.20)

Reguleringsplan Tjennheia planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Reguleringsplan Tjennheia planbestemmelse (PDF, 50 kB)r
Reguleringsplan Tjennheia plankart (PDF, 2 MB)
Reguleringsplan Tjennheia Ros analyse (PDF, 51 kB)

Vedlegg: Støyanalyse (fylkesvei 416) (PDF, 2 MB)
Vedlegg: tegning fortauløsning langs fylkesvei 416 (PDF, 821 kB)
Vedlegg: Sammendrag innkomne innspill med kommunens kommentar (PDF, 501 kB)
Vedlegg: saksframlegg politisk behandling i planutvalget og kommunestyret (PDF, 670 kB)

 

Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 1-9. Klagen må være skriftlig og sendes innen 3 uker jfr. forvaltningslovens § 29. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt man har mottatt underretning om vedtaket.

En eventuell klage skal sendes til: post@vegarshei.kommune.no

eller til:

Vegårshei kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
 

Innkomne innspill i høringsperioden